UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Llamu i Lythrennedd!

Rhaglen addysgu sydd wedi’i datblygu’n arbennig ar gyfer unigolion, yn darparu hyfforddiant unigol ac mewn grwpiau i blant oed ysgol.

Beth yw Llamu i Lythrennedd?

Mae Gwasanaeth Addysgu Canolfan Miles yn cynnal rhaglenni Llamu i Lythrennedd trwy gydol y flwyddyn, gyda golwg ar wella medrau darllen, ysgrifennu a siarad. Mae’r rhaglenni hyn yn cynnig cymysgedd cytbwys o weithgareddau dysgu i grwpiau, parau ac unigolion, yn y Gymraeg neu’r Saesneg, dan oruchwyliaeth ein staff addysgu arbenigol. 

Mae ein dull o addysgu wedi’i gynllunio ar gyfer plant mewn addysgu uniaith neu ddwyieithog, ac mae’r rhaglen yn addas i unrhyw blentyn a allai gael budd o hyfforddiant a chefnogaeth ychwanegol gyda llythrennedd, wedi’u haddasu i’w hanghenion unigol .

Rydym yn canolbwyntio ar sgiliau darllen ac ysgrifennu, ochr yn ochr â gweithgareddau i ddatblygu iaith lafar.

Byddwn yn neilltuo amser i gynnal a hybu sgiliau eich plentyn o ran ysgrifennu a sillafu. Mae plant hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau llafar, yn cynnwys gwrando ar straeon, dysgu geirfa a gweithio gyda geiriau, sy’n sgiliau a fydd yn hyrwyddo eu datblygiad o ran darllen. 

Wrth reswm, mae amser hefyd ar gyfer rhai gweithgareddau difyr, chwarae gemau sydd wedi’u trefnu a chryfhau sgiliau cymdeithasol.   

Pa fudd gaiff fy mhlentyn o’r rhaglen Llamu i Lythrennedd?

Cyflwynir y rhaglen Llamu i Lythrennedd gan staff addysgu profiadol, arbenigol Canolfan Miles ac ar y cyd ag ôl-raddedigion ac israddedigion o fewn yr Ysgol Seicoleg.   

Ar ddiwedd y rhaglen, caiff y plant sy’n cymryd rhan becyn gweithgaredd, yn cynnwys taflenni gweithgaredd a thystysgrif gyflawni, i fynd adref. Ar ben hynny, byddwch yn cael llythyr dilynol gydag adroddiad cryno fydd yn cynnwys syniadau ac awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau addas i helpu eich plentyn i barhau â’r cynnydd.  

Mae adroddiadau ar yr asesiad sgiliau, yn nodi cryfderau ac anghenion, hefyd ar gael ar gais. Am fanylion a chost y rhain, cysylltwch ag aelodau o’r Gwasanaeth Addysgu. (j.dunton@bangor.ac.uk, neu j.cornes@bangor.ac.uk). 

Beth yw Llamu i Lythrennedd?

Cynhelir rhaglenni Llamu i Lythrennedd bob hyn a hyn trwy gydol y flwyddyn, ar ddwy ffurf, sef naill ai ar fore Sadwrn am 6-8 wythnos yn ystod y tymor, neu wythnos o gwrs dwys yn ystod gwyliau’r haf.    

Sesiynau nesaf ar Fore Sadwrn: I'w gyhoeddi

Dyddiadau’r Cyrsiau Diwrnod dros Wythnos: I'w gyhoeddi

Mae croeso ichi gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru eich plentyn ar unrhyw un o’r rhaglenni pwysig hyn sydd i ddod.

Sut rydw i’n cofrestru?

Am ragor o wybodaeth a manylion am gost y rhaglenni Llamu, cysylltwch â Joanna Dunton neu Joanne Cornes ar 01248 38 3618.

Cliciwch yma i lawrlwytho ein pamffled