UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Gwybodaeth Am Yr Adran

Mae'r Ganolfan Dyslecsia Miles yn ganolfan arbenigol o fewn yr Ysgol Seicoleg, yn hunan-gyllidol, ac yn enwog ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol.

Canolfan Dyslecsia Miles, Bangor oedd yr uned gyntaf o'i fath i gael ei sefydlu, thrwy hynny yn cyfuno ymchwil ar ddyslecsia gyda gwaith clinigol, yn seiliedig ar waith canmoladwy yr Athro Tim Miles, OBE, a ddechreuodd weithio ar ddyslecsia yn y 1960au.

Heddiw, mae'r Ganolfan Dyslecsia Miles yn weithgar ym mhob maes o waith dyslecsia: dysgu plant ysgol cynradd ac uwchradd; sgrinio ac asesu ar gyfer dyslecsia; rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr â dyslecsia o fewn y Brifysgol; hyfforddi athrawon ar gyfer gwaith â phlant dyslecsig; rhoi gwybodaeth am ddyslecsia ?'r cyhoedd yn gyffredinol; a gwaith ymchwil. Gall aelodau'r Ganolfan roi gwybodaeth a chyngor, i'r cyhoedd yn gyffredinol, ac ar ffurf sgyrsiau a phosteri i gymdeithasau dyslecsia a chyrff eraill.

Sefydlwyd y Ganolfan gan Yr Athro Emeritws T R Miles OBE dros 30 mlynedd yn ôl pan oedd yn Bennaeth yr Ysgol Seicoleg, ac mae wedi tyfu'n gyson byth ers hynny gyda nifer y plant, oedolion a myfyrwyr y mae'n eu cynorthwyo yn cynyddu bob blwyddyn.

Hanes Byr

1970au Yn dilyn sawl cam pwysig ymlaen yn nechrau'r 1970au, yn cynnwys sefydlu cwrs MEd llawn-amser mewn Dyslecsia a chytundeb ffurfiol i weithio â'r AALl yn 1974, cafodd yr Uned ei chydnabod fel Uned arbenigol o fewn y Brifysgol gan gynnig cymorth i fyfyrwyr PCB yn 1977.

  • 1970au Yn dilyn sawl cam pwysig ymlaen yn nechrau'r 1970au, yn cynnwys sefydlu cwrs MEd llawn-amser mewn Dyslecsia a chytundeb ffurfiol i weithio â'r AALl yn 1974, cafodd yr Uned ei chydnabod fel Uned arbenigol o fewn y Brifysgol gan gynnig cymorth i fyfyrwyr PB yn 1977.
  • 1980au Drwy gydol y 1980au, gwelwyd twf aruthrol yng nghyhoeddiadau arweiniol yr Uned, yn cynnwys "The Bangor Teaching System" gan Elaine Miles a sefydlu cwrs Tystysgrif Addysg ar gyfer athrawon. Yn 1989 sefydlwyd y Xavier Educational Software i ddatblygu rhaglenni cyfrifiadurol wedi eu seilio ar Raglen Ddysgu Dyslecsia Bangor.
  • 1990au. Yn y 1990au atgyfnerthwyd yr Uned yn sgil penodiad Cyfarwyddwr Dysgu a Thiwtor Myfyrwyr llawn amser. Bu cyhoeddiadau lu a derbyniwyd grantiau yn arbennig ar gyfer datblygu deunyddiau Cymraeg a rhaglenni dysgu Cymraeg eu cyfrwng ar gyfer plant dyslecsig.
  • Ymlaen at yr 21ain Ganrif. Y mae gwaith yr Uned ym meysydd dysgu, asesu ac ymchwil yn parhau i ddatblygu. Arweiniodd Victor van Daal (Cyfarwyddwr 2000 a 2003) dim o ymchwilwyr ym Mangor fel rhan o'r Project Dyslecsia Cymreig a threfnwyd Cynhadledd Ryngwladol lwyddiannus ym Mangor yng Ngorffennaf 2003.
  • Yn Nhachwedd 2003 ffurfiwyd y Grwp Diddordeb Dyslecsia i ffurfioli cysylltiad yr Uned â'r Grwp Dysgu, Iaith a Datblygiad yn yr Ysgol Seicoleg gyda'r nod o atgyfnerthu'r cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer.
  • Penodwyd Dr Markéta Caravolas yn Gyfarwyddwr yn 2008 
  • Yn 2009 cafodd yr Uned Dyslecsia ei hailenwi’n Ganolfan Dyslecsia Miles i anrhydeddu’r Athro Tim Miles OBE a’r gwaith pwysig y mae wedi’i wneud ym maes dyslecsia.      
  • Yn 2009 cynlluniwyd logo newydd i gynyddu ymwybyddiaeth o CDM a’i henw newydd.  Cynlluniwyd y logo gan Rosie Lonnon, www.loveorangesnuts.co.uk