UWB Crest

Canolfan Dyslecsia Miles: y ganolfan ar gyfer asesu, cymorth ac ymchwil

Gwasanaeth Dysgu ar ôl Ysgol

Darparu cefnogaeth ddysgu arbenigol mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg i blant oed ysgol

  • Gwersi wedi eu teilwrio'n arbennig ar gyfer plant ysgol oed cynradd ac uwchradd a all elwa o gael gwersi ychwanegol mewn darllen, ysgrifennu a/neu fathemateg.

  • Mae'r gwersi Gwasanaeth Dysgu ar ôl Ysgol yn cael eu dysgu gan athrawon cymwys a phrofiadol sy'n arbenigo mewn dyslecsia gyda chymorth myfyrwyr graddedig ac israddedig yn Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor.

  • Mae ein dull o ddysgu yn addas ar gyfer plant mewn addysg ddwyiethog yn ogystal â'r rhai sy'n cael eu haddysgu mewn un iaith. Rydym yn darparu sesiynau yn Gymraeg neu Saesneg.
  • Gellir cynnal y sesiynau ar gyfer unigolion neu mewn parau neu grwpiau o dri sy'n debyg i'w gilydd.

  • Mae cefnogaeth gyda sgilliau astudio a'r cwricwlwm ar gael hefyd i ddisgyblion ysgol uwchradd.

  • Gwneir asesiad o'u sgilliau i ddechrau fel y gallwn ddatblygu gwersi sydd wedi eu haddasu'n arbennig ar gyfer anghenion eich plentyn.

Pryd cynhelir y sesiynau?

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth dysgu yn rhoi gwersi un awr mewn Cymraeg, Saesneg neu Fathemateg o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 4-6pm. Cynhelir y sesiynau hyn drwy gydol y flwyddyn.

Cysylltwch â ni

Gan fod y gwasanaeth wedi ei gynllunio ar gyfer anghenion unigol, fe’ch cynghorir i ffonio’r Ganolfan i wneud trefniadau sydd fwyaf addas i chi a'ch plentyn.   

I gael gwybodaeth bellach am y Gwasanaeth Dysgu ar ôl Ysgol cysylltwch â:

Joanna Dunton

Ffôn: 01248 383618

E-Bost j.dunton@bangor.ac.uk

Julia Keeves

Ffôn: 01248 383618

E-bost: j.keeves@bangor.ac.uk

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru eich plentyn ar gyfer y Gwasanaeth Dysgu ar ôl Ysgol, ffoniwch: 01248 382203

Am wybodaeth bellach, llenwch y ffurflen isod a naill ai ei e-bostio at  dyslex-admin@bangor.ac.uk neu ei phostio at y Gweinyddwr Asesu, Canolfan Dyslecsia Miles, Prifysgol Bangor LL57 2AS.

Byddwch yn cysylltu â chi gyda rhagor o fanylion am y sesiynau sydd ar gael i’ch plentyn.